Jeanne Toxværd, Enhedslisten

Jeanne Toxværd, Enhedslisten

DEBAT:

Tempoet i implementering af skolereform bør sættes ned

 
Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem (Ø)

Enhedslisten er ikke tilhænger af en tvungen heldagsskole og stemte derfor imod den nye folkeskole-reform. Det samme gjorde vi, da Kommunalbestyrelsen i Gentofte den 16. juni tog stilling til den lokale implementering af reformen. Vi modsætter os ikke implementering af en ny reform, men det skal ske på en bæredygtig måde, så lærere, pædagoger, børn og forældre kan være sikre på, at vore skoler har en høj kvalitet. Implementeringen af skolereformen sker samtidig med at børn med særlige behov skal inkluderes i skolen, og en større besparelses runde – ”Potentialjagt” er undervejs.
På kommunalbestyrelsesmødet den 16. juni fremlagde Enhedslisten 21 ændringsforslag til implementeringen af skolereformen i Gentofte.
Vi foreslog, at tempoet i implementeringen af reformen sættes ned, så skolerne har mulighed for at skabe gennemarbejdede løsninger. Vi mener, at Gentofte Kommune i samarbejde med Gentofte Kommunelærerforening bør forhandle en fælles og overordnet lokal arbejdstidsaftale, der i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på den enkelte skole tilpasses skolens struktur og kultur.
Enhedslisten mener, at partierne i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger skal prioritere at finde ekstra midler til implementeringen af skolereformen, således at denne ikke er afhængig af private fonde.
Der skal findes midler til uddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere, og kvalificeret vikardækning til dette.
Der skal findes midler til skolernes indretning og lærernes fysiske arbejdspladser.
Der bør være mulighed for øgede midler til støttelærertimer, to-lærerordninger i indskolingen og en høj prioritering om at nedbringe klassekvotienten.
Enhedslisten mener, at Gentofte Kommune i samarbejde med skolerne skal sikre, at reformen og inklusionen på en kvalificeret måde kommer op på alle forældremøder i efteråret, og at man her diskuterer, hvordan forældre, kontaktforældre og lærere i hver klasse kan få et særligt fokus på inklusion og bakke op om fælles sociale initiativer i de enkelte klasser. Vi mener, at hver skole nu skal i gang med at udvikle en inklusionspolitik, ligesom skolerne i dag har en mobbepolitik.
For at hjælpe skolerne med at gennemføre en god proces bør der i det kommende skoleår være plads til 2-3 pædagogiske dage, hvor eleverne holder fri, så skolerne i fred og ro kan diskutere de mange svære valg i forbindelse med inklusion og implementering. Gentofte Kommune bør overveje at indkalde til en fælles pædagogisk dag for alle skoler, hvor lærere og pædagoger kan møde hinanden og etablere tema-erfa-grupper på tværs af skolerne.
Når så stor en reform skal implementeres, bør der udarbejdes en risikoanalyse, så alle parter kan være mere opmærksomme og skarpe på, hvor det kan gå galt. Der er behov for at skabe klarhed om, hvordan implementeringen skal evalueres, bl.a. via trivselsundersøgelser i forhold til eleverne, kortlægning af arbejdsmiljøet, en vurdering af skolernes uddannelsesbehov.
For at reformen kan blive en succes, mener vi i Enhedslisten, at det er nødvendigt, at politikerne arbejder målrettet for at genoprette den tillid, der blev brudt, da man sidste forår lock-outede lærerne.
Desværre var flertallet i Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse ikke enige med Enhedslisten. Vi håber ikke, at omkostningerne bliver for store og fatale for børn, lærere og den kvalitet, vi ønsker vores børn møder i Folkeskolen.

Publiceret 17 June 2014 17:00

SENESTE TV