DEBAT: Centralisering i sundhedsvæsnet er ikke altid af det gode

Lennart Jønsson, Bakkedal 11, Hellerup

Der har i den seneste tid i dagspressen været frembragt en række såkaldt faglige indsigelser mod at opretholde akutklinikker på en række hospitaler i hovedstadsområdet, heriblandt Gentofte og Amager.

Den faglige begrundelse for en centralisering – her i form af overflytning til Herlev Hospital – er, at det vil medføre en bedre sundhedsfaglig behandling af patienterne. Når man skal drøfte omfanget og udformningen af centraliseringer i sundhedssektoren, så vil jeg mene, at der bør skelnes mellem specialafdelinger såsom kardiologi, onkologi, endokrinologi etc. og så akutafdelinger.

Det giver god mening at samle ressourcer og ekspertise i specialafdelinger på en række såkaldte 'supersygehuse' – det medfører angiveligt et bedre og mere kompetent behandlingstilbud. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet med akutafdelingerne.

Her vil der i langt de fleste tilfælde – for Gentoftes vedkommende for mere end 95 %’s vedkommende – være tale om, at brugerne af den lokale akutafdeling bliver færdigbehandlet på den lokale akutafdeling.

Ved en centralisering til f.eks. Herlev Hospitals akutafdeling vil det altså betyde, at et langt større opland og langt flere patienter skal behandles på en central akutafdeling på Herlev. Baseret på egne erfaringer med vort sundhedsvæsen mener jeg med en vis ret at kunne sige, at de konsulterede specialafdelinger på Herlev har fungeret yderst tilfredsstillende ligesom de gange, der har været behov for at benytte akutafdelingen på Gentofte Hospital har der været tale om en kompetent behandling.

At akutafdelingen på Herlev Hospital af nogle bliver omtalt som 'Helvedes Forgård' afspejler tydeligt, at der allerede i dag er tale om en akutafdeling, som er overbebyrdet og præget af lange ventetider. Tror man, at det bliver bedre ved en centralisering og dermed overførsel af endnu flere patienter fra omkringliggende afdelinger?

For mig at se har hovedstadsregionens politikere (for en sjælden gangs skyld) truffet den rette beslutning, når de har besluttet at opretholde de lokale akutafdelinger og set bort fra de såkaldt sundhedsfaglige indsigelser.

Publiceret 14 November 2018 21:26

SENESTE TV