Der er tilsyneladende sket et komplet sammenbrud i forhandlingerne mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Gentofte Kommune i sagen om Charlottenlund Slotshaves fremtid. Arkivfoto

Der er tilsyneladende sket et komplet sammenbrud i forhandlingerne mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Gentofte Kommune i sagen om Charlottenlund Slotshaves fremtid. Arkivfoto

Slotskabale:

Dansen om Bilharziose-bygningen

I 13 måneder har Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen forgæves forhandlet om en mulig leje af Bilharziose-bygningen. Få kortlagt det snørklede forløb her

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Gentofte Kommune får i december 2015 beskeden om, at de nu skal modtage 294 flygtninge i 2016 - og ikke 117 som først antaget. Det skyldes bl.a., at Gentoftes mange filippinske au pair-piger og udenlandske expats ikke længere tæller med i den pulje af udlændinge fra tredjelande, der afgør flygtningekvoten.
Gentofte Kommune går straks i gang med at finde egnede boliger til en midlertidig placering af flygtninge. Samtidig melder borgmester Hans Toft (K) ud i offentligheden, at det er en umulig opgave, kommunen er sat på.
I januar 2016 indleder Gentofte Kommune forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at anvende Charlottenlund Slots Bilharziose-bygning til at huse 50 flygtninge.
Gentofte Kommune udtrykker samtidig et klart ønske om at få en løbende adgang til de øvrige bygninger, hvis behovet skulle melde sig. Underforstået, hvis der kommer lige så mange flygtninge til kommunen i 2017 som i 2016.
Det bliver alt sammen udtrykt i et brev den 18. marts 2016 fra Gentofte Kommunes kommunaldirektør, Frank E. Andersen, til Slots- og Kulturstyrelsen. Frank E. Andersen skriver bl.a.:
"Da det fremtidige behov for boliger, som ovenfor anført er uafklaret, ønsker Gentofte Kommune at øvrige bygninger i slotshaven (Charlottenlund Slot, Kavalergården, Garage og Vognport, Maskinhuset og Mandskabsbygningen) kan benyttes til Gentofte Kommunes boligplacering af flygtninge i takt med, at staten visiterer flygtninge til Gentofte Kommune, og kommunen som følge heraf får behov for at tage bygningerne i brug til midlertidig boligplacering af flygtninge. Gentofte Kommune ønsker således en løbende overtagelse af alle/grupper af bygninger med et varsel fra kommunens side på løbende måned 30 dage, svarende til det varsel, som staten visiterer flygtninge til kommunerne med."

Bliver blankt afvist

Men den er Slots- og Kulturstyrelsen ikke med på. Styrelsen har ved flere lejligheder gjort det klart, "at det/de endelige lejemål skulle omfatte alle bygningerne på nær slottet. Af især økonomiske grunde er det centralt for styrelsen at det samlede bygningskompleks så vidt muligt lejes ud uden at efterlade enkelte bygninger tomme,” skriver Jesper Hermansen, direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, den 11. april i en mail til Frank E. Andersen. Og Jesper Hermansen konkluderer derfor i samme mail:
"Vi ser os desværre ikke i stand til at tilbyde GK en lejeaftale kun for Bilharziose-bygningen på nuværende tidspunkt. Vi er som bekendt i gang med en proces for at finde en samlet løsning på udlejning af Charlottenlund Slot og tilhørende bygninger (...) Vi kan af samme grund heller ikke give GK en option på at leje øvrige bygninger i takt med, at GK evt. får brug for disse."
Slots- og Kulturstyrelsen gør det altså klart, at det netop er på grund af Gentofte Kommunes egne skitserede betingelser, at kommunen ikke kan få lov til at leje Bilharziose-bygningen.
Styrelsen vil have lejeindtægter fra dag ét på alle bygninger, så derfor kan Gentofte Kommune ikke få sat alle de øvrige bygninger på stand by eller en 'reserveret-liste'.
Den lunkne skulder får Gentofte Kommune op i det mørkerøde felt. I første omgang sender kommunen via sin planchef, Michael Holst, et varsel til Slots- og Kulturstyrelsen om et planmæssigt forbud, et såkaldt §14-forbud - mod ændret anvendelse af areal og bygninger i Charlottenlund Skov, dog undtaget bygningen, der tidligere rummede Danmarks Akvarium.
Samtidig går borgmester Hans Toft hårdt til angreb på Slots- og Kulturstyrelsen:
"Med den ene hånd næsten tredobler regeringen vores kommunes flygtningekvote. Og med den anden hånd møder staten os som en superkommerciel ejendomsbesidder uden signal om medansvar for og medvirken til at løfte den kæmpeopgave, som regeringen og den statslige ejendomsbesidder har et medansvar for. Dette kan kun karakteriseres som et uværdigt dobbeltspil,” skriver han i en kronik på Altinget.dk den 12. april.
I samme kronik lægger borgmesteren ikke skjul på motivet bag §14-forbuddet:
"Vi ønsker nu at sætte en bremse for det statslige dobbeltspil og har derfor varslet et planmæssigt forbud mod at anvende bygningerne til andre formål end de eksisterende. (...) Dette giver tid til ny overvejelse om det statslige medansvar, uden at Slots- og Kulturstyrelsen i mellemtiden lejer bygningen ud til andre."
§ 14-forbuddet bliver vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i maj med 16 stemmer for. Jeanne Toxværd fra Enhedslisten og Poul V. Jensen fra Nye Borgerlige (dengang Liberal Alliance, red.) stemmer imod, mens Mogens Vad fra Venstre undlader at stemme.
Jeanne Toxværd kritiserer forslaget for at være en "symbolpolitisk handling, der kun har til formål at forhindre Slots- og Kulturstyrelsen i at leje bygningerne ud.”

Den gådefulde lokalplan

Slots- og Kulturstyrelsens direktør, Jesper Hermansen, føler sig ikke sikker på, hvad §14-forbuddet betyder:
"Vi vil gerne have en bedre forståelse af, hvad det er for nogle forventninger, kommunen har, og hvad der ligger bag de formuleringer, de bruger, så vi kan finde en løsning, der både imødekommer kommunens ønsker og vores ønske om at få bygninger lejet ud," siger han til Villabyerne den 7. juni.
Slots- og Kulturstyrelsen ser sig nu nødsaget til at arbejde videre med en lejeløsning, som netop indebærer en fortsættelse af de nuværende anvendelser, som den nye lokalplan indskærper. Og i en mail til Hans Toft den 21. juni kridter Jesper Hermansen den mulige løsning op:
"Slots- og Kulturstyrelsen er som udgangspunkt indstillet på at leje Bilharziose-bygningen ud til Gentofte Kommune med henblik på husning af flygtninge, men finder at dette bør indgå som en del af en samlet løsning, der sikrer udleje af den samlede bygningsmasse i Charlottenlund Slotshave, som forventes ledig fra sommeren 2017. En sådan løsning kan enten findes ved, at kommunen godkender en løsning med lejere til de øvrige bygninger i forlængelse af fortsat lovlig anvendelse. Eller ved at kommunen giver de nødvendige dispensationer i forhold til det gældende §14-forbud og godkender en samlet løsning, der bl.a. vil omfatte en fremadrettet anvendelse af flere af bygningerne i Charlottenlund Slotshave."
Mailen følges op den 23. juni med et brev til planchef i Gentofte Kommune, Michael Holst. Her præsenterer Slots- og Kulturstyrelsen en oversigt over samtlige bygninger i slotshaven med bud - en såkaldt lejermodel - på den type virksomheder, der kunne passe ind i en uændret anvendelse af arealerne.

Fra rød til auberginefarvet

Det, der unægtelig ligner en fremstrakt hånd fra Slots- og Kulturstyrelsen, gør ikke Gentoftes mørkerøde farve mindre rød. Tværtimod. Tonen bliver skærpet. I en mail til Jesper Hermansen skriver Hans Toft den 1. juli:
"Med din nedenstående mail vil jeg naturligvis nu bringe dig og din styrelse direkte ind i den politiske debat, foranlediget af de hindringer I som styrelse lægger for os i at kunne opfylde de pligter, som jeres politiske chefer pålægger os. Jeg opfatter Styrelsens gentagne afvisninger af at udleje Bilharziose-bygningen - og især Styrelsens i denne forbindelse pressionslignende betingelser for at fremme styrelsens interesser - som utilstedelig."
Borgmesteren afviser i samme mail at svare Slots- og Kulturstyrelsen på, om Gentofte Kommune mener, at den fremsendte lejemodel falder inden for den nuværende og dermed lovlige anvendelse. Til gengæld skriver borgmesteren:
"Om kommunen senere vil tage stilling til, hvad der efter kommunens opfattelse konkret er 'hidtidig lovlig anvendelse', vil blive vurderet, når Gentofte Kommune måtte finde dette aktuelt. Og det må i denne forbindelse påregnes, at Gentofte Kommune vil anvende en så indskrænkende fortolkning som muligt, inden for lovens rammer."
I Villabyerne den 5. juli 2016 kommenterer lektor, ph.d. Sten Bønsing, ekspert i forvaltningsret på Aalborg Universitet, på borgmesterens fremgangsmåde:
"Det, han (borgmester Hans Toft, red.) truer med, kaldes procedurefordrejning, og det er ulovligt. Man må ikke true med så besværlig en sagsbehandling som muligt, bare for at genere en styrelse," lyder det fra Sten Bønsing. Han er samtidig af den opfattelse, at den nye lokalplan med §14-forbuddet er baseret på usaglige kriterier og dermed ulovlig:
"Det her er en lokalplanændring, der meget let kan ende med at blive kendt ugyldig, enten af Natur- og Miljøklagenævnet eller af domstolene," siger Sten Bønsing til Villabyerne.

Brev til Bertel og Inger

Gentoftes borgmester skriver den 12. august 2016 til daværende kulturminister Bertel Haarder og integrationsminister Inger Støjberg. Her klager han over, at "Slots- og Kulturstyrelsen har stillet uacceptable og uvedkommende betingelser for, at Gentofte Kommune kan leje disse bygninger." Og senere i brevet skriver han:
"Gentofte Kommune vil derfor bede om Kulturministerens og Integrationsministerens tilsagn om leje af Bilharziosebygningen og i øvrigt bede om konkrete svar på de anmodninger, herunder vedr. optioner på øvrige bygninger i Charlottenlund Slotshave, som vi har fremsat."
Hans Toft holder altså fast i kravet om at få de ekstra bygninger sat stand by, det krav, der blev klart afvist den 11. april 2016.
Bertel Haarder svarer Hans Toft den 9. september 2016:
"Styrelsen indgår i udgangspunktet gerne en aftale med kommunen om den fremtidige anvendelse af bygningerne i Charlottenlund Slotshave, der imødekommer kommunens ønske om at anvende den omtalte Bilharziose-bygning. (...) Styrelsen er også indstillet på at lade det indgå i en sådan aftale, at kommunen derudover kan leje øvrige bygninger i slotshaven til husning af flygtninge med virkning fra det tidspunkt de bliver ledige, formentlig i sommeren 2017," skriver Bertel Haarder.
Den fremstrakte hånd suppleres med et lille aber dabei:
"Endelig vil udlejning af alle bygningerne skulle ske i overensstemmelse med gældende eller fremadrettet plangrundlag, hvorfor det er afgørende, at kommunen indgår i dialog med styrelsen herom."
Jesper Hermansen følger op på sin kulturministers brev ved at skrive et brev til Gentoftes kommunaldirektør, Frank E. Andersen, den 20. september 2016. Heri skriver han:
"Slots- og Kulturstyrelsen er indstillet på at udleje Bilharziose-bygningen på markedsvilkår til Gentofte Kommune med henblik på husning af flygtninge. (...) Kommunen har tidligere ytret ønske om en option på de resterende bygninger i slotshaven, hvilket styrelsen desværre ikke kan imødekomme. Styrelsen er dog indstillet på at udleje flere af bygningerne i slotshaven på markedsvilkår. Der skal her ses bort fra Charlottenlund Slot, som ikke er egnet til opholdssted for flygtninge."
Her bliver det altså atter skåret ud i pap: Gentofte Kommune må gerne leje Bilharziose-bygningen, og såmænd også de øvrige bygninger, men kommunen kan ikke få en 'gratis' stand by-ordning.
Jesper Hermansen beder til sidst i brevet Gentofte Kommune om at svare senest den 21. oktober 2016 på, om de ønsker at leje.
På et møde mellem Jesper Hermansen, hans vicedirektør og borgmester Hans Toft den 2. december 2016 bliver fronterne atter trukket klart op.
Mødet bringer ingen ny afklaring.

Tålmodighed sluppet op

Den 20. januar 2017 har Slots- og Kulturstyrelsen tilsyneladende mistet tålmodigheden med Gentofte Kommune.
I et brev til kommunaldirektør Frank E. Andersen skriver Jesper Hermansen:
"Slots- og Kulturstyrelsen har igennem længere tid forsøgt at finde en samlet udlejningsløsning for bygningerne i Charlottenlund Slotshave, hvor udlejning af Bilharziosebygningen til Gentofte Kommune indgår. Det har ikke været muligt at finde en løsning, som udover udlejning af Bilharziosebygningen til kommunen, sikrer en samlet udlejning af de resterende bygninger."
Det fremgår af brevet, at styrelsen nu har modtaget et tilbud fra en ansøger om leje af hele bygningsporteføljen, og at vedkommende vil bruge bygningerne til kontorer.
Men en lem står stadig på klem:
"Ønsker kommunen også at leje hele bygningsporteføljen på markedsvilkår, vil styrelsen dog være imødekommende overfor dette og således give kommunen mulighed for at 'komme i første række'," skriver Jesper Hermanden og beder om svar senest den 27. januar.
Svaret kommer fra Hans Toft og Frank E. Andersen i et brev dateret den 31. januar.
"Slots- og Kulturstyrelsen meddelte - med en helt urimelig kort svarfrist på 5 hverdage - ved brev af 20. januar 2017, at Gentofte Kommune ikke - som vi har anmodet om - kan leje alene Bilharziosebygningen med henblik på boligplacering af flygtninge, men at Gentofte Kommune derimod kun kan tilbydes at leje alle bygninger i Charlottenlund Slotshave samlet, hvilket vil sige både Charlottenlund Slot og yderligere 7 bygninger."
Borgmesteren afviser på vegne af Kommunalbestyrelsen - der dagen inden har stemt om sagen - statens tilbud.
Han lægger samtidig op til, at Byplanudvalget på sit møde den 9. februar skal behandle borgmesterens forslag om, at anvendelsesbestemmelsen for de eksisterende bygninger i lokalplanforslaget ændres til boligformål, så bygningerne kan anvendes til ungdoms- og/eller kollegieboliger.
Hans Toft og Frank E. Andersen får også nævnt, at Gentofte Kommune barsler med planer om at sætte en pavillonbygning op vest for Bilharziosebygningen til en midlertidig boligplacering af 50 flygtninge.
I forhold til den ansøger, som Jesper Hermansen omtalte i brevet den 20. januar, skriver borgmesteren og kommunaldirektøren:
"Gentofte Kommune skal gøre opmærksom på, at kommunen ikke vil være sindet at meddele planmæssige dispensationer, idet det forventes besluttet, at områdets eksisterende bygninger skal anvendes til boligformål. For at fremme dette formål vil Gentofte Kommune anvende en så indskrænkende fortolkning af 'hidtidig lovlig anvendelse' som muligt."
Her står sagen netop nu, men der er næppe udvekslet det sidste ord i sagen mellem de to offentlige myndigheder..
Udover de mange mails og breve har der ifølge Slots- og Kulturstyrelsen været afholdt fire til fem egentlige møder med Gentofte Kommune, hvor sagen om udleje af Charlottenlund Slotshave har været drøftet.

Tidslinje

December 2015: Gentofte Kommune får besked om, at de skal modtage 294 flygtninge i 2016

 Januar 2016: Gentofte Kommune indleder forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at anvende Bilharziosebygningen til at huse 50 flygtninge

 Marts 2016: Gentofte Kommune gør det klart, at man ønsker at leje Bilharziosebygningen af Slots- og Kulturstyrelsen og samtidig få option på de øvrige bygninger

 April 2016: Slots- og Kulturstyrelsen afviser Gentofte Kommunes ønske. Styrelsen gør det klart, at man går efter at få lejet alle bygninger ud på én gang

 Maj 2016: Gentofte Kommune vedtager at udstede et planmæssigt forbud – et såkaldt §14-forbud – mod en ændret anvendelse af bygningerne

 Juni 2016: Slots- og Kulturstyrelsen sender en lejermodel til Gentofte Kommune, der tager højde for den nye lokalplan

 Juli 2016: Borgmester Hans Toft langer hårdt ud efter Slots- og Kulturstyrelsen i en mail, hvor han ikke lægger skjul på, at Gentofte Kommune vil gøre det så svært som muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at leje bygningerne ud

August 2016: Borgmester Hans Toft klager over Slots- og Kulturstyrelsen til både daværende kulturminister Bertel Haarder og integrationsminister Inger Støjberg

 September 2016: Slots- og Kulturstyrelsen genfremsætter sit tilbud om at leje Bilharziosebygningen ud til Gentofte Kommune

 December 2016: Et møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen bringer ingen ny afklaring

 27. januar 2017: Slots- og Kulturstyrelsen sender et 'take-it-or-leave'it'-tilbud om at leje hele bygningsporteføljen til Gentofte Kommune

 31. januar 2017: Gentofte Kommune afviser blankt. En ny ændring af lokalplanen varsles.

Publiceret 07 February 2017 10:00