Borgmester Hans Toft synes, Villabyerne stiller tendentiøse spørgsmål. Foto: Jesper Villadsen

Borgmester Hans Toft synes, Villabyerne stiller tendentiøse spørgsmål. Foto: Jesper Villadsen

Slotskabale:

"KB har løbende været orienteret"

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Villabyerne har stillet fire spørgsmål til Hans Toft i sagen. Det er foregået på mail, da borgmesteren ikke ønsker at tale med Villabyerne:
Hvorfor fortæller du ikke på seneste møde i Kommunalbestyrelsen, at Slots- og Kulturstyrelsen siden sommeren 2016 har tilbudt Bilharziosebygningen til Gentofte Kommune?
"Dit tendentiøse spørgsmål afslører, at Slots- og Kulturstyrelsen åbenbart er lykkedes med at få dig til at tro på styrelsens mange undvigende forklaringer om Gentofte Kommunes muligheder for at leje Bilharziosebygningen. Gentofte Kommune har konkret på et møde den 2. december anmodet Slots- og Kulturstyrelsen om at leje Bilharziosebygningen, velvidende at styrelsen på dette møde oplyste, at dette skulle ske på markedsvilkår. Alligevel afviser styrelsen i et brev til os den 20. januar at udleje bygningen, medmindre kommunen samtidig også lejer Charlottenlund Slot og de seks andre bygninger.
Hertil kommer, at styrelsen i øvrigt ved flere lejligheder har afslået vort ønske om at udleje bygningen under dække af – fejlagtige påstande – om manglende opfyldelse af styrelsens forudsætninger for udleje. Styrelsen har således tidligere fået et klart svar på de fremtidige udlejningsmuligheder for bygningerne i Charlottenlund Slotspark i form af en lokalplan, der – som loven kræver – skal være fuldstændig overensstemmende kommuneplanen, der her har været gældende i årtier.
Dit fokus og spørgsmål i relation til mandagens kommunalbestyrelsesmøde kan i øvrigt undre, idet Kommunalbestyrelsen løbende har været orienteret."
Hvorfor nævner du ikke, at Slots- og Kulturstyrelsen siden april 2016 har gjort det klart, at Gentofte Kommune ikke kan få option på de resterende bygninger?
"Jeg noterer mig også her din subjektive tilgang til og forudindtagede mistænkeliggørelse i dit spørgsmål. Dit fokus og spørgsmål i relation til mandagens kommunalbestyrelsesmøde kan også her undre, idet Kommunalbestyrelsen løbende har været orienteret.
Vores ønsker om optioner og klarhed fra regeringen omkring det fremtidige behov til boligplacering af flygtninge også i statens ejendomme er fremsat uafhængigt af det konkrete ønske om leje af Bilharziosebygningen.
Styrelsen har rigtigt nok flere gange meddelt os, at Styrelsen ikke kan give optioner. Derfor skrev vi til (Styrelsens chef) kulturministeren og integrationsministeren herom, men fik ikke og har stadig ikke fået noget svar herpå fra ministrene."
Hvorfor ændrer Gentofte Kommune nu for tredje gang på lokalplanen for Charlottenlund Slotshave?
"For at fremskaffe og understrege behovet for flere boliger til unge, borgere med et boligsocialt behov og de flygtninge, vi bliver pålagt af regeringen at anvise boliger til."
Hvordan forholder du dig til, at Kulturvision Charlottenlund – og alle de øvrige interessenter – ikke kan få afklaring på, hvad der skal ske med bygningerne og dermed ikke kan komme videre med deres ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsen?
"Kulturvision Charlottenlund og Gentofte Kommune står i samme, ærgerlige situation.
Vi har på vores seneste møde med styrelsen den 2. december oplyst, at vi ønsker at komme videre med at realisere boliger til unge, borgere med et boligsocialt behov og til flygtninge, vi bliver pålagt af regeringen at anvise boliger til. Og at vi i den forbindelse i en helhedsbetragtning også ønsker at se på en eventuel alternativ anvendelse af slottet til kulturelle formål. Slots- og Kulturstyrelsens direktør bekræftede på mødet udtrykkeligt at have forstået vores udtalelse herom."

Tidslinje

December 2015: Gentofte Kommune får besked om, at de skal modtage 294 flygtninge i 2016

 Januar 2016: Gentofte Kommune indleder forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at anvende Bilharziosebygningen til at huse 50 flygtninge

 Marts 2016: Gentofte Kommune gør det klart, at man ønsker at leje Bilharziosebygningen af Slots- og Kulturstyrelsen og samtidig få option på de øvrige bygninger

 April 2016: Slots- og Kulturstyrelsen afviser Gentofte Kommunes ønske. Styrelsen gør det klart, at man går efter at få lejet alle bygninger ud på én gang

 Maj 2016: Gentofte Kommune vedtager at udstede et planmæssigt forbud – et såkaldt §14-forbud – mod en ændret anvendelse af bygningerne

 Juni 2016: Slots- og Kulturstyrelsen sender en lejermodel til Gentofte Kommune, der tager højde for den nye lokalplan

 Juli 2016: Borgmester Hans Toft langer hårdt ud efter Slots- og Kulturstyrelsen i en mail, hvor han ikke lægger skjul på, at Gentofte Kommune vil gøre det så svært som muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at leje bygningerne ud

August 2016: Borgmester Hans Toft klager over Slots- og Kulturstyrelsen til både daværende kulturminister Bertel Haarder og integrationsminister Inger Støjberg

 September 2016: Slots- og Kulturstyrelsen genfremsætter sit tilbud om at leje Bilharziosebygningen ud til Gentofte Kommune

 December 2016: Et møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen bringer ingen ny afklaring

 27. januar 2017: Slots- og Kulturstyrelsen sender et 'take-it-or-leave'it'-tilbud om at leje hele bygningsporteføljen til Gentofte Kommune

 31. januar 2017: Gentofte Kommune afviser blankt. En ny ændring af lokalplanen varsles.

Publiceret 07 February 2017 10:45