Udvalgsformand:

“Jeg synes personligt, at området har været for stort”

Gentofte Kommunalbestyrelse deler Børne- og Skoleområdet op i to. Det skal skabe rum for lokalpolitkerne til at komme mere i med dybden med sagerne

Af
Signe Haahr Pedersen

Når 2017 bliver til 2018, eksisterer Børne- og Skoleudvalget ikke længere.
Kommunalbestyrelsen i Gentofte har besluttet at splitte udvalget op i to, sådan at der fremover kommer til både at være et Skoleudvalg og et Børneudvalg, hvor førstnævnte primært beskæftiger sig med folkeskolen, mens sidstnævnte fokuserer på dagtilbud for de yngste borgere.
Ifølge den nuværende Børne- og Skoleudvalgsformand, Pia Nyring (K) sker opdelingen af flere grunde.
For det første skal udvalget forholde sig til et stort antal opgaveudvalg, som udvikler politik på et emne, der på den ene eller anden måde berører børne- og skoleområdet.
Derudover arbejdes der på, at kommunens udskoling skal fornyes til skoleåret 2019/2020, og så kommer der snart ny lovgivning omhandlende de 0 til 6-årige, som skal implementeres.
“Jeg synes personligt, at området har været for stort. Ti opgaveudvalg har involveret Børne- og Skoleudvalget. Vi får nu på politisk niveau mere tid til at arbejde koncentreret med områderne og mere tid til at drøfte de ting, der kommer på udvalgsmødernes dagsorden,” siger Pia Nyring (K) og fortæller, at udvalget ofte har måttet indkalde til ekstra møder for at kunne nå det hele.
“Så giver det bedre mening kategorisk at skille det i to. Så kan der være nogle af medlemmerne, der går igen i de to udvalg, så sammenhængskraften bevares.”
Ville man kunne have løst problemet ved at sætte antallet af møder for de stående udvalg op?
“Det synes jeg ikke. Vi ønsker at sætte ligeligt fokus på begge områder, og det opnår vi bedre ved at dele det. Det, der er vigtigt, er, at bevare fokus på det, man sidder med, og det kan være svært, når vi sidder med en dagsorden med rigtig mange punkter, der hører til mange forskellige områder.”
Som en del af den nye struktur flyttes ungdomsskolen desuden fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Det skyldes, at ungdomsskoleområdet hører under folkeskoleloven.
Mandag stod det klart, at Pia Nyring (K) fortsætter som formand for Skoleudvalget, mens Michael Fenger (K) kommer til at stå i spidsen for Børneudvalget.

NYE UDVALG

Økonomiudvalget
Går fra 7 til 9 medlemmer og overtager udarbejdelse af forslag til kommuneplan og lokalplaner fra Byplanudvalget. Boligplacering af flygtninge flyttes desuden fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Børneudvalget, Skoleudvalget
Går fra at være ét udvalg til to udvalg. Bevillingen 'Skole og Fritid' hører under Skoleudvalget.  Ungdomsskolen flyttes fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Bevillingerne 'Dagtilbud for småbørn', 'Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge' og 'Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge' hører til Børneudvalget. 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Integration bortset fra boligplacering samles i dette udvalg.

Bygnings- og Arkitekturudvalget
Skal have at gøre med byrum, arkitektur og detailhandel. Arbejdet med forslag til lokalplaner og kommuneplan flyttes til Økonomiudvalget.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Skal varetage samme opgaver som før, bortset fra at det ikke længere har at gøre med integration.

Teknik- og Miljøudvalget
Ingen ændringer.

Folkeoplysningsudvalget
Ingen ændringer.

 

NY LØN TIL POLITIKERNE
Der bliver ikke en samlet merudgift til formands- og næstformandsvederlag ved oprettelse af et ekstra stående udvalg. Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget og for Folkeoplysningsudvalget er 5,7 % af borgmesterens vederlag, svarende til kr. 4.768 månedligt.

Som et led i den nye styrelsesvedtægt sættes vederlagene for formænd og næstformænd i de stående udvalg ned. Nu får formændene for Socialudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 15, 2 procent af borgmesterens løn.

Det ændres til, at alle formænd får 11, 4 procent af borgmesterens vederlag, hvilket vil sige 9.536 kr. om måneden. Alle næstformænd får 5,7 % af borgmesterens vederlag, alts 4.768 kr. månedligt.

Vederlag som formand og/eller næstformand i de stående udvalg eller Økonomiudvalget modregnes i evt. vederlag som formand/næstformand i opgaveudvalg.

 

 

 

Publiceret 05 December 2017 12:30

SENESTE TV