"Efterhånden som området ophørte med at have relevans i forhold til jernbanedrift, opstod der et ønske hos DSB om at udvikle det til andre formål," siger Jes Transbøl, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling om den tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt, Ritzau/Scanpix Scanpix Denmark

DSB afviste bejlere med forkerte begrundelser

DSB var på gyngende grund, da det statslige firma i 2009 og 2012 afviste folk, der bød ind på DSB-grunden øst for Charlottenlund Station

Af
Jesper Bjørn Larsen

Ledende medarbejdere i DSB har ved flere lejligheder anvendt forkerte begrundelser, når de skulle afvise parter, der viste interesse for at overtage den tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station, som DSB selv forlængst er holdt op med at bruge.

Det skete i 2009, da daværende skovrider i Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen, red.) Klaus Waage blev afvist af DSB Ejendomsudvikling, og det skete igen i 2012, da Niels Nørgaard fra Forstbotanisk Haves Venner blev afvist af samme statslige underselskab.

Som Villabyerne kunne fortælle i sidste uge blev Klaus Waage 10. februar 2009 afvist af planlægger Marie Dela Johnsen fra DSB Ejendomsudvikling med begrundelsen, at arealet var reserveret til "en fremtidig bymæssig udnyttelse i henhold til kommuneplanen". Niels Nørgaard fik sin kurv den 26. september 2012 fra projektleder i DSB Ejendomsudvikling Marianne Rimborg, der kunne oplyse, at grunden i kommuneplanen var "udlagt til jernbaneformål".

Ingen af delene passer. Villabyerne ved af gode grunde ikke, om de forkerte begrundelser blev givet mod bedre vidende eller om det skete ved en fejl. Men det ligger fast, at den Kommuneplan, der gjaldt - og stadig gælder - for området absolut intet siger om de nævnte formål.

Det fremgår klart af det svar, Villabyerne har fået fra Gentofte Kommune på de spørgsmål, vi stillede i sidste uge. Området både var og er udlagt til 'rekreativt grønt område' med følgende generelle muligheder: I rekreative områder må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra enkelte, mindre bygninger i tilknytning til områdets funktion.

Nægter at svare

Vi har stillet de samme spørgsmål (se faktaboks) til DSB Ejendomsudvikling, men har ikke fået svar på dem. Til gengæld har vi modtaget denne mail fra en journalist i DSB Kommunikation, der skriver på vegne af administrende direktør i DSB Ejendomsudvikling, Jes Transbøl:

"Som svar på dine spørgsmål kan jeg oplyse, at det er korrekt, at området i tinglysningssystemet er udlagt til jernbaneformål. Samt at området er reserveret til bymæssig udnyttelse. Efterhånden som området ophørte med at have relevans i forhold til jernbanedrift, opstod der et ønske hos DSB om at udvikle det til andre formål. DSB er løbende i kontakt med Gentofte Kommune, ligesom vi er i kontakt med kommuner andre steder i landet, hvor vi har bygninger og arealer, der skal udvikles på."

Villabyerne har gjort DSB opmærksom på, at vi ikke har talt om noget tinglysningssystem. Og at det heller ikke var tinglysningssystemet, de to ledende medarbejdere i DSB Ejendomsudvikling henviste til, da de gav deres begrundelser for at afvise Klaus Waage og Niels Nørgaard.

Vi har derfor stillet alle vores spørgsmål igen til DSB Ejendomsudvikling, for vi får ikke svar på nogen af dem. Det har endnu ikke resulteret i opfølgende svar.

DSB afviser aktindsigt

Villabyerne har søgt om aktindsigt hos DSB i alle relevante dokumenter i forhold til DSB’s ønsker for den grund gennem årene. Dét har vi til gengæld fået svar på:

Villabyerne kunne 29. januar 2019 fortælle, at byggeriet af boliger på den tidligere godslæsseplads var opfyldelsen af en gammel DSB-drøm.

Villabyerne kunne 29. januar 2019 fortælle, at byggeriet af boliger på den tidligere godslæsseplads var opfyldelsen af en gammel DSB-drøm.

"DSB skal derudover gøre opmærksom på, at matrikel nr. 125 g (grunden øst for Charlottenlund Station, red.), Ordrup, i dag ejes af DSB Ejendomsudvikling A/S. DSB Ejendomsudvikling A/S er undtaget fra offentlighedslovens anvendelsesområde i medfør af Bekendtgørelse nr. 1578 fra 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen. Allerede af denne grund beklager vi ikke at kunne meddele dig aktindsigt i eventuelle dokumenter eller oplysninger beroende hos DSB Ejendomsudvikling A/S," skriver kommunikationschef i DSB, Niels-Otto Fisker, til os.

Villabyerne har gjort DSB opmærksom på, at det er DSB, der står anført som ejer af grunden i tingbogsattesten. Det undrer os derfor, at DSB i sin afvisning på vores anmodning om aktindsigt henviser til, at DSB Ejendomsudvikling A/S ejer grunden og at DSB Ejendomsudvikling ikke er underlagt loven om aktindsigt. Vi har gjort DSB opmærksomme på, at vi vil indbringe deres afgørelse for Folketingets Ombudsmand, hvis de vælger at fastholde den.

"DSB SOV har overdraget området til DSB Ejendomsudvikling A/S, men overdragelsen er ikke tinglyst. Derfor fremgår det ikke af tinglysningsoplysningerne, men af den aftale om overdragelse, der er indgået mellem parterne," skriver DSB Kommunikation efterfølgende til os.

Villabyerne har anført over for DSB, at det ikke giver nogen mening at tale om, at DSB Ejendomsudvikling ejer den pågældende grund, når det klart fremgår af tingbogen, at DSB står anført som ejer. Det er muligt, at der foreligger en intern aftale om overdragelse, men det offentligheden kan forholde sig til, er de oplysninger, der fremgår af tingbogen.

Ved redaktionens deadline havde det ikke givet anledning til yderligere svar fra DSB.

Sagen kort

16.215 borgere har skrevet under på en protestskrivelse mod et planlagt byggeri på DSB’s tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station, fordi de frygter, at byggeriet vil føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, alle underskrifterne.

Det er ejendomsudviklingsfirmaet Bonava A/S, der købte DSB-grunden på et betinget skøde (betinget af, at der bliver vedtaget en lokalplan, der giver dem mulighed for at bygge, red.).

30. maj 2018 kunne Bonava A/S på et borgermøde på Gentofte Rådhus fremlægge sine planer for byggeriet af 56 ejerlejligheder, 25 ungdomsboliger og 25 almene familieboliger. Et byggeri i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. De planer er til dato de eneste konkrete byggeplaner, offentligheden har fået præsenteret.

I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at byggeriet skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre Kommuneplanen samt lave en lokalplan for området.

Oprindelig var det Gentofte Kommunes plan at præsentere et nyt lokalplanforslag i november 2018, men det lader stadig vente på sig.

Det sagde/siger Kommuneplanen

I både 2009 og 2012 var arealet i Kommuneplanen specifikt udlagt til 'rekreativt grønt område' med følgende generelle muligheder: I rekreative områder må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra enkelte, mindre bygninger i tilknytning til områdets funktion.

Der kan åbnes mulighed for bebyggelse til kulturelle formål, museum, kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed, offentlige - og private institutioner af almennyttig karakter, særlige erhvervsformål og administration af særlig karakter, kioskfunktioner, boligformål af særlig karakter samt klublokaler til fritidsaktiviteter.

Det er stadig den Kommuneplan, der gælder.

Kilde: Gentofte Kommune

Det spurgte vi om

1) Daværende skovrider Klaus Waage (fra Skov- og Naturstyrelsen) fik at vide i 2009 af DSB, at arealet var reserveret til en fremtidig bymæssig udnyttelse i henhold til kommuneplanen. Var det korrekt?

2) Niels Nørgaard får at vide i 2012 fra DSB, at grunden er udlagt til jernbaneformål. Var det korrekt?

3) I hvor mange år har DSB ønsket at afhænde grunden på det bedst tænkelige forretningsmæssige grundlag?

4) Jeg går ud fra, at reaktionen fra Gentofte Kommune i alle årene har været et nej, siden der ikke skete noget. Hvornår præcist får DSB at vide, at Gentofte Kommunes holdning har ændret sig, ikke mindst i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent?

Publiceret 06 February 2019 11:33