Gentofte Kommune undersøger i øjeblikket i en miljøvurdering, hvordan byggeriet på DSB-grunden ved Charlottenlund Station vil påvirke miljøet, herunder den nærliggende Forstbotaniske Have. Men borgmester Hans Toft har tilsyneladende allerede draget sin egen konklusion. Foto: Signe Haahr Pedersen

Gentofte Kommune undersøger i øjeblikket i en miljøvurdering, hvordan byggeriet på DSB-grunden ved Charlottenlund Station vil påvirke miljøet, herunder den nærliggende Forstbotaniske Have. Men borgmester Hans Toft har tilsyneladende allerede draget sin egen konklusion. Foto: Signe Haahr Pedersen

Borgmester modsiger sin egen forvaltning i byggesag

Gentoftes borgmester Hans Toft (K) går stik imod Gentofte Kommunes egen foreløbige vurdering af DSB-byggeriets mulige miljøbelastning, viser en aktindsigt, Villabyerne har fået. Den viser også, at der ikke er belæg for at kalde grunden øst for Charlottenlund Station forurenet

Af
Jesper Bjørn Larsen

Byggeriet af 106 lejligheder på grunden øst for Charlottenlund Station vil sandsynligt have en væsentlig påvirkning af miljøet. Det skal undersøges nærmere, hvordan byggeriet konkret vil påvirke beplantningen i Forstbotanisk Have.

Dét fremgår af Gentofte Kommunes egen såkaldte miljøscreening, et forberedende arbejde til den miljøvurdering, Gentofte Kommune i øjeblikket udarbejder i sagen om byggeplanerne på grunden øst for Charlottenlund Station.

Villabyerne har fået aktindsigt i miljøscreeningen, som Gentofte Kommune 9. oktober sendte til bl.a. Miljøstyrelsen – og efterfølgende også til Naturstyrelsen på opfordring fra netop Naturstyrelsen, som Gentofte Kommune i første omgang havde glemt at sende den til.

I materialet har Gentofte Kommunes egen Plan og Byg-afdeling screenet byggeplanernes forventede påvirkning af miljøet, og det fremgår overordnet, at:

"Lokalplanforslaget skal Miljøvurderes, idet det må anses for sandsynligt at en realisering af planerne kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet."

Hvis man går ned i Gentofte Kommunes eget materiale, fremgår det bl.a., at "dyreliv i skovbrynet vil få ringere vilkår." Det fremgår også, at "det skal undersøges, hvordan beplantningen i Forstbotanisk Have påvirkes af tætliggende byggeri."

I forhold til jordbunden på den tidligere godslæsseplads, fremgår det, at det ’ingen betydning’ har. Og det hedder i regibemærkningen: "Der er ikke kortlagt jordforurening inden for området."

Borgmester sagde det modsatte

Begge dele står i skarp kontrast til de udtalelser, Gentoftes borgmester Hans Toft (K) kom med på kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober, dvs. tre uger efter miljøscreeningen blev rundsendt, bl.a. til Park og Vej og Natur og Miljø i Gentofte Kommune.

På kommunalbestyrelsesmødet kom borgmester Hans Toft i sine svar til de kritiske spørgere adskillige gange ind på både spørgsmålet om en mulig miljøbelastning ved det planlagte byggeri og byggegrundens beskaffenhed.

"Det er ikke hensigten overhovedet at berøre Forstbotanisk Have, men kun det areal, der ligger mellem Forstbotanisk Have og stationsarealerne / skinnelegemerne," svarede Hans Toft til spørger 1, Lea Gram Jacobi.

"Jeg er lodret uenig med jer i det, I kalder et grønt område. Det er en halvasfalteret plads, der har ligget sådan i den tid, jeg har været borgmester, og været forurenet alle årene," svarede Hans Toft til spørger 3, Sarah Villa.

"Det (byggeriet, red.) kommer ikke til at berøre Forstbotanisk Have," sagde borgmesteren til spørger 7, Ture Lindgren. Som en kommentar til spørgerens sammenligning med Guldhornene, der blev stjålet og omsmeltet, uddybede han:

”Hvis du smelter noget dernede (på grunden øst for Charlottenlund Station, red.), så vil der flyde stribevis af tjære ud fra det gamle asfalt på den grund. Det er et grusstykke, der ligger dernede, det er noget gammelt asfaltskidt, der ligger dernede, og den er hamrende forurenet også, tror jeg, grunden."

Ser ingen grund til at svare

Villabyerne har sendt borgmester Hans Toft følgende spørgsmål i sagen:

Kendte du til indholdet af screeningskemaet, da du udtalte dig som refereret på kommunalbestyrelsesmødet? Når Gentofte Kommune tilsyneladende ikke har noget kendskab til, at jorden skulle være forurenet, hvad baserer du så dine udtalelser på? På hvilket grundlag udtaler du, at byggeriet ikke kommer til at berøre Forstbotanisk Have, når "det skal undersøges, hvordan beplantningen i Forstbotanisk Have påvirkes af tætliggende byggeri" i Gentofte Kommunes egen miljøvurdering? Og når "det må anses for sandsynligt at en realisering af planerne kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet"?

Vi har modtaget dette svar fra borgmesteren:

"Jeg ser ingen grund til at besvare Villabyernes tendentiøse spørgsmål og i øvrigt heller ikke grund til at kommentere yderligere på et plangrundlag, der endnu ikke foreligger i konkret form."

Sagen kort

16.215 borgere har skrevet under på en protestskrivelse mod et planlagt byggeri på DSB’s tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station, fordi de frygter, at byggeriet vil føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, alle underskrifterne.

Borgmester Hans Toft har flere gange understreget, at det kommende byggeri ikke vil påvirke Forstbotanisk Have negativt, når han skulle argumentere for byggeplanerne på det pågældende areal. På mødet den 29. oktober oplyste han adskillige gange, at byggegrunden er en forurenet grusplads, der er helt løsrevet fra Forstbotanisk Have. Det skete i svarene til de borgere, der stillede spørgsmål i sagen.

Det er Naturstyrelsen, der er lodsejer af Forstbotanisk Have. Naturstyrelsen har endnu ikke kommenteret byggeplanerne offentligt. Dansk Ornotologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening har til gengæld begge kritiseret byggeplanerne. Sidstnævnte tog initiativ til at starte en underskriftsindsamling imod byggeriet.

Bonava - ejendomsudviklingsfirmaet, der har købt grunden af DSB - har planer om at bygge 25 ungdomsboliger, 25 familieboliger og 56 ejerlejligheder i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at byggeriet skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre lokalplanen for området samt Kommuneplanen.

Publiceret 05 December 2018 19:43