Sådan præsenterer Bonava rækkehuse-projektet set fra Forstbotanisk Have. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter

Sådan præsenterer Bonava rækkehuse-projektet set fra Forstbotanisk Have. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter

Nu vil Bonava bygge rækkehuse på omstridt byggegrund

Byggeplanerne på DSB's tidligere godslæsseplads ved Charlottenlund Station er ændret. De nye planer tæller 68 boliger, heraf 33 rækkehuse i to etager. Planerne, der præsenteres på et borgermøde mandag, afhænger af, at Miljøstyrelsen godkender en reduktion af den tilladte skovbyggelinje

Af
Jesper Bjørn Larsen

Det bliver et på alle måder usædvanligt møde i kommunalbestyrelsen mandag den 25. marts kl. 19 på Gentofte Rådhus. Ikke alene vil mødet starte i rådhussalen, men borgmester Hans Toft (K) vil også efter første punkt forvandle mødet til et borgermøde.

Til borgermødet vil de fremmødte så blive præsenteret for ejendomsudviklingsfirmaet Bonavas nye byggeplaner på DSB's tidligere godslæsseplads øst for Charlottenlund Station. Og de ser mildest talt noget anderledes ud, end de gjorde ved borgermødet i maj 2018, hvor offentligheden første gang hørte om Bonavas byggeplaner.

Hvor det gamle projekt gik på 56 ejerlejligheder, 25 ungdomsboliger og 25 almene familieboliger, så indeholder de nye planer 33 rækkehuse, 20 ungdomsboliger og 15 familieboliger. Det er på strækningen mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station, at rækkehusene, der bliver på mellem ca. 120 og 160 m2, er placeret i to etager. Hertil kommer en almen etageboligbygning i tre etager på grundens nordlige del ved den offentlige parkeringsplads.

Det samlede byggeri, der før bredte sig over 9.000 m2, fylder nu 6.000 m2, så bebyggelsesprocenten er faldet fra 60 til 40.

Rækkehusene bliver ifølge Gentofte Kommune placeret så langt fra skellet til Forstbotanisk Have som muligt, hvilket giver 20 meter fra rækkehusenes facade til skellet. På den måde respekteres den såkaldte 'drypzone' fra træerne - og der er lagt en ekstra 'hensynslinje' ind, hvor der ikke bliver bygget. Dette skal sikre lys og luft til træerne og samtidig et fint indkig ind til Forstbotanisk Have, fremgår det af det materiale, Villabyerne har modtaget.

Og her er rækkehusprojektet så set fra Rådhusvej. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter

Og her er rækkehusprojektet så set fra Rådhusvej. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter

"Det er meget tilfredsstillende, at det i dialog med bygherre er lykkedes at afveje behovet for boliger med hensynet til de høringssvar, kommunen har modtaget i forbindelse med den forudgående høring. F.eks. bliver der ved Forstbotanisk Have kun bygget i to etager, som har været tilladt i den vedtagne kommuneplan igennem 25 år," siger borgmester Hans Toft i en pressemeddelelse.

Spørgsmålet er nu, om den begrænsede bebyggelsesprocent vil få de mange protester i sagen til at forstumme. Det har Villabyerne ikke haft muligheden for at undersøge til denne artikel.

For da vi blev præsenteret for planerne fredag, var det på den betingelse, at materialet ikke måtte offentliggøres før mandag aften. Det skyldes, at politikerne i Økonomiudvalget først bliver præsenteret for planerne på deres møde mandag efter redaktionens deadline.

Behov for boliger

Gentofte Kommune får anvisningsret til 25 procent af byggeriet - lige som man havde i det gamle projekt - og det betyder med andre ord, at de 20 ungdomsboliger og de 15 familieboliger er det maksimale antal, som kommunen efter loven kan forlange.

"Det afgørende er, at der er fundet et godt kompromis mellem boligbehovet og hensynet til naboer og naturen, og det har jeg det rigtig godt med," siger borgmester Hans Toft i pressemeddelelsen.

Gentofte Kommune slår fast, at der er et stort behov for at etablere nye ungdomsboliger og familieboliger i Gentofte. I de senere år har kommunen måttet bruge 150 ungdomsboliger og 75 familieboliger til boligplacering af flygtninge. De negative konsekvenser er lange og voksende ventelister til ungdomsboliger og en situation, hvor Gentofte-borgere med et boligsocialt behov bliver henvist til at søge boliger i andre kommuner.

Kræver særlig tilladelse

For at Bonavas byggeplaner overhovedet kan blive til virkelighed, skal Gentofte Kommune først søge Miljøstyrelsen om en tilladelse til, at den nuværende skovbyggelinje på 25 meter reduceres til 20 ud for Forstbotanisk Have.

Det er den ansøgning, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til under første punkt, inden borgermødet bliver afholdt på mandag. Først når Miljøstyrelsen har givet sit svar til Gentofte, vil en ny lokalplan blive sendt i høring. Hvis svaret vel at mærke bliver et ja. Hvis svaret bliver et nej, er byggeriet styrtet i grus inden det første spadestik. For Gentofte Kommune vil ikke kunne klage over den afgørelse.

Endelig er der den lidt kryptiske mulighed, at Miljøstyrelsen svarer, at den ikke vil tage stilling til spørgsmålet. I det tilfælde vil Gentofte Kommune kunne sende en ny lokalplan i høring og give dispensation, men alle interessenter vil kunne klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at den gældende skovbyggelinje ikke bliver overholdt.

Når kommunalbestyrelsen vil behandle ansøgningen til Miljøstyrelsen som første punkt i rådhussalen og derefter gå til afholdelsen af et borgermøde, er det ifølge Gentofte Kommune "for at imødekomme de mange, der tidligere har vist interesse for byggeriet."

Alle er velkomne til at overvære drøftelsen i kommunalbestyrelsen og deltage i det efterfølgende borgermøde.

Loppemarked hos Ørsted

Om søndagen i sommerhalvåret holder Gentofte Loppemarked til på arealet øst for Charlottenlund Station, og Gentofte Kommune har derfor også undersøgt forskellige muligheder for en alternativ placering af loppemarkedet.

"Ørsted er kommet med et flot tilbud om at stille deres parkeringsplads vederlagsfrit til rådighed mod, at det ekstra provenu, arrangørerne på den måde får, gives til et velgørende formål, der understøtter den grønne omstilling. Arealet er en del større end det areal, arrangørerne i dag lejer af DSB," fortæller Hans Toft i pressemeddelelsen.

Her understreger han, at det "naturligvis er Gentofte Loppemarked, der afgør, om de ønsker at tage imod tilbuddet fra Ørsted."

Ørsted A/S i Gentofte ligger på Nesa Allé 1, men parkeringspladsen ligger på Hagedornsvej.

Sagen kort

Bonava - det ejendomsudviklingsfirma, der har købt grunden øst for Charlottenlund Station af DSB - havde oprindelig planer om at bygge 25 ungdomsboliger, 25 familieboliger og 56 ejerlejligheder i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. De planer blev fremlagt på et borgermøde 30. maj 2018.

Tusindvis af borgere skrev under på en protestskrivelse mod det planlagte byggeri, fordi de frygtede, at det ville føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, 16.215 underskrifter.

Det er Naturstyrelsen, der er lodsejer af Forstbotanisk Have. Naturstyrelsen har aldrig kommenteret de nu skrottede byggeplaner. Dansk Ornotologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening har til gengæld begge kritiseret byggeplanerne. Sidstnævnte tog initiativ til at starte en underskriftsindsamling imod byggeriet.

I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at byggeriet skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre Kommuneplanen samt lave en lokalplan for området.

Byggeriet kræver også en godkendelse fra Miljøstyrelsen af en reduktion af den tilladte skovbyggelinje. De nuværende regler siger, der skal være 25 meter fra et eventuelt byggeri hen til Forstbotanisk Haves skel. Da der kun er 20 meter ud for Forstbotanisk Have i de skitserede planer, skal Miljøstyrelsen først godkende den reduktion. Hvis Miljøstyrelsen siger nej, falder planerne til jorden. Deres afgørelse vil ikke kunne påklages.

Publiceret 18 March 2019 19:01