Byggeriet af en ny svømmehal ved Kildeskovshallen afhænger af, at Gentofte Kommune nå til enighed med Slots- og Kulturstyrelsen om en løsning, der tilfredsstiller Det Særlige Bygningssyn, der ellers har lagt op til en total fredning af hele området. Arkivfoto

Byggeriet af en ny svømmehal ved Kildeskovshallen afhænger af, at Gentofte Kommune nå til enighed med Slots- og Kulturstyrelsen om en løsning, der tilfredsstiller Det Særlige Bygningssyn, der ellers har lagt op til en total fredning af hele området. Arkivfoto

Fredning blokerer for ny svømmehal - men døren er ikke smækket i

Gentofte Kommune øjner i høj grad stadig muligheden for en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, men det bliver næppe på den placering, Gentofte Kommune havde lagt op til

Af
Jesper Bjørn Larsen

Gentofte Kommune har ikke haft held med at overtale Slots- og Kulturstyrelsen til at give tilladelse til at opføre en ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

I et brev dateret 18. september 2019 skriver Slots- og Kulturstyrelsen til Gentofte Kommune:

"Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen til også at gælde de nære omgivelser på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte. Fredningen omfatter herefter: Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest, herunder "solplænen" med omkransende mur syd for hallen."

Et slag med en kold bademåtte

Den afgørelse er et slag med en kold bademåtte lige i ansigtet på Gentofte Kommune, for den umuliggør det projekt, som Arkitektfirmaet Entasis har tegnet for kommunen.

Et svømmehalsprojekt, som politikerne i kommunalbestyrelsen sidste år vedtog at afsætte 150 millioner kroner til.

Sådan var området ved Kildeskovshallen kommet til at se ud, hvis Slots- og Kulturstyrelsen havde sagt god for det projekt, som Arkitektfirmaet Entasis har tegnet. Modeltegning

Sådan var området ved Kildeskovshallen kommet til at se ud, hvis Slots- og Kulturstyrelsen havde sagt god for det projekt, som Arkitektfirmaet Entasis har tegnet. Modeltegning

Gentofte Kommune har svært ved at få øje på behovet for den betydeligt udvidede fredning af området, som Slots- og Kulturstyrelsen lægger op til:

Kommunaldirektør: Fredning er unødvendigt

"Vi har igennem alle årene taget vare på Kildeskovshallen og dens omgivelser med stor respekt for dens arkitektoniske værdier, og vi vil i forhold til en ny svømmehal bevare og udbygge det unikke og bevaringsværdige miljø ved Kildeskovshallen," siger kommunaldirektør Torben Frølich til Villabyerne og fortsætter: "Derfor mener vi fortsat, at fredning er et unødvendigt skridt at tage."

På mandagens møde i kommunalbestyrelsen, som blev afholdt efter redaktionens deadline, var der derfor lagt op til, at politikerne skulle vedtage en klage til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

Det er de tørre fakta, og dermed kan de mange badegæster, der hver dag må opleve stor trængsel i Kildeskovshallen, foreløbig spejde forgæves efter byggeriet af en ny svømmehal i tilknytning til Kildeskovshallen.

Døren er stadig åben

Men selv om Gentofte Kommune nu officielt klager over Slots- og Kulturstyrelsen, så har der faktisk været gang i en både konstruktiv og positiv dialog. Styrelsen har anerkendt Gentofte Kommunes behov for at øge svømmekapaciteten i kommunen og holder samtidig døren åben for, at der stadig kan findes en løsning:

"Slots- og Kulturstyrelsen er helt indstillet på at fortsætte den konstruktive dialog om mulighederne for et nybyggeri, der ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovshallens bygninger eller omgivelser," skriver Slots- og Kulturstyrelsen. Og senere hedder det:

Kildeskovshals-udvidelse ikke udelukket

"Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke udelukke, at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen på den nordlige del af ejendommen. Et eventuelt nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. at den omgivende beplantning ikke må udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde.

Styrelsen indgår gerne i en dialog herom, og et eventuelt kommende projekt vil skulle forelægges for Det Særlige Bygningssyn."

Den betydelige åbning har Gentofte Kommune naturligvis noteret sig:

Gentofte: Vi har behov for flere svømmebaner

"Vi er meget glade for, at Slots- og Kulturstyrelsen har anerkendt behovet for mere svømmekapacitet, og for at styrelsen gerne vil fortsætte den gode og konstruktive dialog om projektet," siger kommunaldirektør Torben Frølich:

"Styrelsens afgørelse peger på muligheden for en alternativ placering af svømmehallen, og derfor arbejder vi nu videre med at skitsere, hvordan projektet ud fra en sådan betragtning kunne se ud."

Populært sagt kan man sige, at sagen nu kører i to spor. Et klagespor og et dialogspor.

Gentofte vil godt bygge mod nord

Klagesporet går på det oprindelige projekt, mens dialogsporet handler om at finde en alternativ placering, der stiller begge parter tilfredse.

Helt konkret vil Gentofte Kommune nu ifølge Villabyernes oplysninger forsøge at tilpasse svømmehallens beliggenhed til det nordlige hjørne.

Det kan virke bizart, at Gentofte Kommune klager over en styrelse, som den samtidig er i gang med en konstruktiv dialog med. Men det skyldes, at klagefristen udløber, før Det Særlige Bygningssyn overhovedet får en chance for at kigge på den alternative placering af svømmehallen.

Det er med andre ord for ikke at spille klagekortet af hånden, at Gentofte Kommune har valgt også at køre ud af det spor.

I øvrigt en manøvre, som Slots- og Kulturstyrelsen har udtrykt fuld forståelse for.

SAGEN KORT

I september 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sætte opførelsen af en ny svømmehal til 150 millioner kr. ved Kildeskovshallen på budgettet.

I marts 2019 stak Slots- og Kulturstyrelsen en kæp i hjulet.

Efter at have rådført sig med sit ekspertorgan Det Særlige Bygningssyn, skrev Slots- og Kulturstyrelsen nemlig:

Fremragende arkitektur i skoven

"Kildeskovshallen har de fremragende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning til at omfatte de umiddelbare omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet."

Total fredning

Styrelsen lagde altså op til en total fredning af hele matriklen med alle bygninger. Af indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn fremgik det, at bygningssynet anså det for en "uhyre vanskelig opgave at løse" at placere et byggeri på den nordvestlige del af arealet.

I sit høringssvar til fredningssagen og på et møde med Slots- og Kulturstyrelsen den 18. juni 2019 har Gentofte Kommune argumenteret for sin sag og vist tegninger frem, der i kommunens optik tager vidtstrakte hensyn til områdets arkitektioniske værdier.

Ny åbning for dialog

18. september 2019 fastholder Slots- og Kulturstyrelsen formelt sin afgørelse. Og så alligevel ikke. For nu lægger den op til, at der kan findes en løsning.

For eksempel skriver Styrelsen:

"Styrelsen er enig i, at oplags- og materialepladsen med værkstedsbygninger i det nordøstlige hjørne af ejendommen ikke repræsenterer nogen særlig arkitektonisk eller landskabsarkitektonisk værdi."

Publiceret 09 October 2019 10:30