Borgmesteren går efter at indrette ungdoms- og kollegieboliger i det, han kalder

Borgmesteren går efter at indrette ungdoms- og kollegieboliger i det, han kalder "velegnede statslige bygninger ved Strandvejen". Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Hans Toft: "Det er grotesk, at vi nu skal opleve, at staten lægger sag an mod Gentofte Kommune"

Borgmester Hans Toft (K) svarer her skriftligt på Villabyernes spørgsmål om den opblussede strid om bygningerne i Charlottenlund Slotshave

Af
Jesper Bjørn Larsen

Q/A Borgmester Hans Toft, hvad er din kommentar til stævningen fra Slots- og Kulturstyrelsen?

"Det er grotesk, at vi nu skal opleve, at staten lægger sag an mod Gentofte Kommune for at forhindre kommunen i at etablere flere almene ungdoms- og kollegieboliger i velegnede statslige bygninger ved Strandvejen. Og det samtidig med, at den nye boligminister ønsker at etablere flere almene boliger også ved Strandvejen – og har udtrykt, at det kan ske ved ombygninger. Grotesk er det også, at staten vælger at anlægge en kostbar retssag i stedet for at bruge den normale klagevej i Planklagenævnet uden domstolenes involvering."

Hvorfor mener Gentofte Kommune, at udlejningen til Akvarius ApS er ulovlig?

"DTU Aqua anvendte bygningerne til forskning og undervisning med tilhørende laboratorielokaler, herunder med dissekering af fisk, mikroskopering m.v. – såkaldt 'våd' forskning”. Det er den anvendelse, der lovligt kan fortsættes fra bygningerne. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst kommunen, at de fem bygninger fremadrettet udlejes til Ejendomsselskabet Akvarius ApS til kontor og administration indenfor ejendomsudvikling."

Hvis Gentofte Kommune grundlæggende opfatter udlejningen som ulovlig, hvorfor har man så ikke for længst prøvet at få den underkendt i Planklagenævnet?

"Kommunen kan ikke indbringe sagen for Planklagenævnet. Det er en klagemulighed, der alene kan bruges af styrelsen i forbindelse med det påbud, Gentofte Kommune har givet."

Hvorfor kommer påbuddet om lovliggørelse først nu, når lokalplan 401 for Charlottenlund Slotshave blev vedtaget tilbage i juni 2018?

"Gentofte Kommune har efter lokalplanens vedtagelse i juni 2018 ønsket den hurtigste og mest smidige proces til afklaring af, hvorvidt udlejningen er ’fortsat lovlig eksisterende anvendelse’. Derfor bad Gentofte Kommune domstolene om at gennemføre en såkaldt ’isoleret bevisoptagelse’. Det er en metode til ved en domstol at vidneafhøre om, hvad de fem bygninger blev anvendt til af DTU Aqua samt hvad Akvarius ApS havde til hensigt at anvende de samme bygninger til. Retten mente imidlertid, at en sådan bevisførelse skulle finde sted under en egentlig retssag, hvorfor vi var nødsaget til at starte sagen gennem et påbud."

Det har tidligere været anført af Slots- og Kulturstyrelsen, at ”kommunens ønske om at lokalplanlægge for slotshaven fortsat ikke har en saglig, planlægningsmæssig begrundelse, men udspringer af utilfredsheden med parternes mislykkede forhandlinger om leje til indkvartering af flygtninge og alene har til formål at fastholde et pres på styrelsen ved at begrænse styrelsens muligheder for anvendelse af bygningerne i Charlottenlund Slotshave mest muligt.” Hvordan forholder du dig til det argument?

"Slots- og Kulturstyrelsens antydning af, at Gentofte Kommune skulle have handlet usagligt i denne sag, er fuldstændig uacceptabel og grundløs. Efter Slots- og Kulturstyrelsens og ministrenes afslag på at leje de nævnte boliger af staten har Gentofte Kommune måttet anvende 175 af kommunens ungdomsboliger til flygtningeformål. Dette har blandt andet betydet, at ventelisten til kommunens ungdomsboliger er tredoblet de seneste år. Dette er baggrunden for, at kommunalbestyrelsen vedtog en lokalplan for Charlottenlund Slotshave, der indebærer, at der fremover skal være ungdoms- og kollegieboliger i de fem eksisterende, velegnede bygninger ved Danmarks Akvarium."

I hvor høj grad har Gentofte Kommune haft som sigte med de forskellige lokalplanændringer at lægge pres på Slots- og Kulturstyrelsen?

"Det er en fejlagtig opfattelse, at Gentofte Kommune blot vil gøre det så svært som muligt for styrelsen at udleje bygningerne. Kommunen ønsker, at styrelsen skal udleje bygningerne til det specifikke behov, som kommunen har for ungdoms- og kollegieboliger, og således fulgt op i det planmæssige formål, som kommunen er sat til at varetage. Gentofte Kommune har ikke handlet anderledes, end kommunen ville gøre i alle andre tilsvarende sager. Gentofte Kommune har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at kommunen vil anvende en så indskrænkende fortolkning af ’hidtidig lovlig anvendelse’ som muligt. Dette gælder i alle kommunens lokalplansager, idet kommunen ønsker at sikre, at anvendelsen af en ejendom - evt. med tiden, hvis der er tale om fortsat lovlig eksisterende anvendelse - bringes i overensstemmelse med lokalplanen."

Hvis Gentofte Kommune vinder sagen i retten, er det så stadig planen, at der skal indrettes ungdomsboliger? Hvor vil de helt præcist blive placeret?

"Så forventer vi naturligvis, at staten lejer bygningerne ud til ungdoms- og eller kollegieboliger. Vi skønner, at der kan etableres ca. 50 ungdoms- eller kollegieboliger i fem bygninger: Bilharziosebygningen, Kavalergården, Maskinhuset, Vognporten samt Mandskabsbygningen."

Publiceret 03 December 2019 10:23