Anne Kathrine Kirkegaard vil ikke svare på, om hun mener Gentofte Kommune har anvendt planloven usagligt, men henviser i stedet til den kommende retssag. Foto: Thomas Rahbek

Anne Kathrine Kirkegaard vil ikke svare på, om hun mener Gentofte Kommune har anvendt planloven usagligt, men henviser i stedet til den kommende retssag. Foto: Thomas Rahbek

Slots- og Kulturstyrelsen: "Vi ønsker ikke, at vores lejere i sidste ende skal ende med at stå på gaden"

Slots- og Kulturstyrelsen svarer her på, hvorfor den har valgt at trække Gentofte Kommune i retten

Af
Jesper Bjørn Larsen

Q/A Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Anne Kathrine Kirkegaard, hvorfor har I valgt at tage det usædvanlige skridt at stævne Gentofte Kommune fremfor at påklage kommunens afgørelse til Planklagenævnet?

"Vi mener ikke, at kommunen har ret i, at lejers anvendelse af bygningerne udgør en ændret anvendelse set i forhold til tidligere anvendelse, og vi ønsker ikke, at vores lejere i sidste ende skal ende med at stå på gaden. Derfor går vi nu til domstolene. Det er således vigtigt for os at få sagen prøvet hos domstolene, så vi kan få en prøvelse af Gentofte Kommunes afgørelse i forhold til bygningernes nuværende anvendelse, og om denne er lovlig. Vi har valgt ikke at indbringe sagen for Planklagenævnet, da der ved domstolene er mulighed for en anden form for bevisførelse end den, der umiddelbart er mulighed for i nævnet, herunder i form af vidneafhøringer mv., og det mener vi er centralt i forhold til denne sag, der handler om bygningernes anvendelse."

I hvor høj grad er det Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at hele sagen - ikke mindst det oprindelige paragraf 14-forbud og de efterfølgende ændringer af lokalplanen for området – handler om, at Gentofte Kommune har forsøgt at lægge hindringer i vejen for Slots- og Kulturstyrelsen ved en usaglig anvendelse af planloven?

"Vi forholder os til Gentofte Kommunes afgørelse og begrundelsen heri for det udstedte påbud, og vores synspunkter herom hører hjemme i en kommende retssag ved domstolene."

Hvad er din kommentar til Gentofte Kommunes argument om, at den nuværende anvendelse af Kavalergården, Vognporten, Maskinhuset, Bilharziosebygningen og Mandskabsbygningen er liberalt erhverv og dermed ikke uændret anvendelse, da der før blev bedrevet forskning på stedet?

"Parterne er i sagens natur ikke enige om, hvorvidt anvendelsen af bygningerne er lovlig, og det overlader vi så til domstolene at tage stilling til."

Publiceret 03 December 2019 10:44